LAW 426 / VERGİ USUL HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Vergi uyuşmazlıklarının çözümünü düzenleyen idari ve yargısal usul kuralları. Öncelikle, vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yolları olarak nitelendirilen uzlaşma ve düzeltme. Vergi mahkemelerinde görülen vergi davalarının özellikleri.

LAW 429 / FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Eser sahibinin hakları, patent ve marka hukuku gibi insan yaratacılığının tüm alanları; fikri ve sınai hakların niteliği ve kapsamı. Avrupa Birliği`nin, Türkiye`nin fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı üzerindeki etkisi; fikri ve sınai mülkiyet alanında dünyadaki yeni gelişmeler.

LAW 430 / ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası ticari tahkim uygulamasında en sık başvurulan kurumsal tahkim kuralları ve ulusal tahkim kanunları çerçevesinde uluslararası ticari tahkim hukuku. Tahkim çeşitleri, tahkim sözleşmeleri, tahkime elverişlilik ve kamu düzeni, tahkim heyetinin yetkileri ve görevleri, tahkim usulünün işleyişi, tahkim kararlarının iptali ve icra edilmeleri.

LAW 431 / ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Türk vergi kanunları çerçevesinde anonim ve limited şirketlere yönelik vergisel kurallar. Şirket gelirlerine yönelik vergisel teşvik kuralları, örneğin vergi indirimleri ve Ar-Ge destekleri, söz konusu şirketlerin tabi olduğu usul kuralları ve bunların defter tutma ve belge düzenleme yükümlülükleri.

LAW 433 / İŞ HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 205

İş Hukukunun tarihi gelişimi; bireysel iş sözleşmesi; tarafların hak ve borçları; işin düzenlenmesi ve çalışma süreleri; ücretlerin ödenmesi; ücretli izinler ve yıllık ücretli izin; iş sözleşmesinin feshi; iş güvencesi; toplu işçi çıkarma; kıdem tazminatı

LAW 436 / İCRA VE İFLAS HUKUKU II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (LAW. 304 and LAW. 409) or consent of the instructor

İflasın niteliği; iflas daireleri; iflas görüşmeleri; iflasın sonuçları; iflas idaresi; iflasın kaldırılması.

LAW 437 / ULUSLARARASI TASIMA HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Önemli bir ticaret alanı olarak yolcu ve eşya taşıma; uluslararası eşya satımına kısa giriş, uluslararası eşya satımının taşımayla ilişkisi; taşıma işleri komisyoncusu, terminal işleticileri vb. gibi taşımada yer alan diğer kişiler; deniz, kara, demiryolu, hava ve iç su yoluyla eşya taşıma; çok şekilli (karma) taşımalar; taşımaya ilişkin uluslararası sözleşmeler; özel sözleşme şartları; uluslararası taşıma belgeleri; taşıma sözleşmesinin tarafları, taşımaya ilişkin uluslararası sözleşmelerin uygulama alanı; taşıyanın sorumluluğu, sorumluluktan kurtulma, sorumluluğun sınırı, sınırlı sorumluluktan yararlanma imkânının kaybedilmesi ve yetkili mahkeme.

LAW 440 / İŞ HUKUKU II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 433

Toplu iş ilişkileri; sendikaların yapısı ve örgütlenmesi; toplu iş sözleşmeleri; toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü; arabuluculuk ve tahkim; grev ile lokavt ve grev, lokavt yasakları.

LAW 441 / SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal sigortalar, sosyal yardım ve sosyal hizmetler gibi güvenlik hukukunun temel kavramları; sosyal güvenliğin finansmanı; sosyal sigorta ilişkisinin sonuçları; korunan kişilerin hak ve yükümlülükleri; güvence kapsamındaki kişilere hastalık, işsizlik, yaşlılık, iş kazası, analık, sakatlık ve ölüm riskleri karşısında sağlanan korumanın içeriği ve hükümleri.

LAW 455 / İSİMSİZ SÖZLEŞMELER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İSİMSİZ SÖZLEŞMELER -İsimsiz sözleşmelerin (örneğin, franchise, know-how, yönetim sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri), sözleşmelerin yorumlanması teknikleri, sözleşmenin zayıf tarafının korunması, sorumluluğu sınırlayan kayıtlar, üçlü ilişkiler, borca aykırılık halinde zararın belirlenmesi gibi, Borçlar Hukuku’na ilişkin seçilmiş konulara odaklanılarak analiz edilmesi; belirlenen seçilmiş konuların isimsiz sözleşmeler alanındaki uygulanma biçimleri üzerinden çalışılması.