Ders Tanımları

LAW 455

İSİMSİZ SÖZLEŞMELER -İsimsiz sözleşmelerin (örneğin, franchise, know-how, yönetim sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri), sözleşmelerin yorumlanması teknikleri, sözleşmenin zayıf tarafının korunması, sorumluluğu sınırlayan kayıtlar, üçlü ilişkiler, borca aykırılık halinde zararın belirlenmesi gibi, Borçlar Hukuku’na ilişkin seçilmiş konulara odaklanılarak analiz edilmesi; belirlenen seçilmiş konuların isimsiz sözleşmeler alanındaki uygulanma biçimleri üzerinden çalışılması.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 437

Önemli bir ticaret alanı olarak yolcu ve eşya taşıma; uluslararası eşya satımına kısa giriş, uluslararası eşya satımının taşımayla ilişkisi; taşıma işleri komisyoncusu, terminal işleticileri vb. gibi taşımada yer alan diğer kişiler; deniz, kara, demiryolu, hava ve iç su yoluyla eşya taşıma; çok şekilli (karma) taşımalar; taşımaya ilişkin uluslararası sözleşmeler; özel sözleşme şartları; uluslararası taşıma belgeleri; taşıma sözleşmesinin tarafları, taşımaya ilişkin uluslararası sözleşmelerin uygulama alanı; taşıyanın sorumluluğu, sorumluluktan kurtulma, sorumluluğun sınırı, sınırlı sorumluluktan yararlanma imkânının kaybedilmesi ve yetkili mahkeme.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 431

Türk vergi kanunları çerçevesinde anonim ve limited şirketlere yönelik vergisel kurallar. Şirket gelirlerine yönelik vergisel teşvik kuralları, örneğin vergi indirimleri ve Ar-Ge destekleri, söz konusu şirketlerin tabi olduğu usul kuralları ve bunların defter tutma ve belge düzenleme yükümlülükleri.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 426

Vergi uyuşmazlıklarının çözümünü düzenleyen idari ve yargısal usul kuralları. Öncelikle, vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yolları olarak nitelendirilen uzlaşma ve düzeltme. Vergi mahkemelerinde görülen vergi davalarının özellikleri.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 420

Öğrenciler ileri derece araştırma,ve temyiz mahkemesi dilekçeleri, hukuki öneri mektupları ve bildireleri gibi detaylı belgelerin hazırlanması konusunda genişletilmiş deneyim kazanacaktır.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 440

Toplu iş ilişkileri; sendikaların yapısı ve örgütlenmesi; toplu iş sözleşmeleri; toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü; arabuluculuk ve tahkim; grev ile lokavt ve grev, lokavt yasakları.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 433

LAW 433

İş Hukukunun tarihi gelişimi; bireysel iş sözleşmesi; tarafların hak ve borçları; işin düzenlenmesi ve çalışma süreleri; ücretlerin ödenmesi; ücretli izinler ve yıllık ücretli izin; iş sözleşmesinin feshi; iş güvencesi; toplu işçi çıkarma; kıdem tazminatı

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 205

LAW 429

Eser sahibinin hakları, patent ve marka hukuku gibi insan yaratacılığının tüm alanları; fikri ve sınai hakların niteliği ve kapsamı. Avrupa Birliği`nin, Türkiye`nin fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı üzerindeki etkisi; fikri ve sınai mülkiyet alanında dünyadaki yeni gelişmeler.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 422

Sınır ötesi işlemlerde bulunan kişi ve kurumların vergilendirme esasları. Türkiye?de mukim vergi mükelleflerinin yurt dışı kazançları ile dar mükellef yabancı vergi mükelleflerinin Türkiye?de elde ettikleri kazançların genel vergilendirme esasları. Uluslararası çifte vergilendirme, çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması yolları, vergi anlaşmalarının genel esasları ve yapısı. Vergi anlaşmalarının uygulanmasından kaynaklanabilecek uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 416

Kanunlar ihtilafı ve uluslararası usul hukuku, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi ile yabancı mahkeme kararlarının ve yabancı hakem kararlarının tanınması ve yerine getirilmesi konuları incelenecektir.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 403 or consent of the instructor

LAW 441

Sosyal sigortalar, sosyal yardım ve sosyal hizmetler gibi güvenlik hukukunun temel kavramları; sosyal güvenliğin finansmanı; sosyal sigorta ilişkisinin sonuçları; korunan kişilerin hak ve yükümlülükleri; güvence kapsamındaki kişilere hastalık, işsizlik, yaşlılık, iş kazası, analık, sakatlık ve ölüm riskleri karşısında sağlanan korumanın içeriği ve hükümleri.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 436

İflasın niteliği; iflas daireleri; iflas görüşmeleri; iflasın sonuçları; iflas idaresi; iflasın kaldırılması.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: (LAW. 304 and LAW. 409) or consent of the instructor

LAW 430

Uluslararası ticari tahkim uygulamasında en sık başvurulan kurumsal tahkim kuralları ve ulusal tahkim kanunları çerçevesinde uluslararası ticari tahkim hukuku. Tahkim çeşitleri, tahkim sözleşmeleri, tahkime elverişlilik ve kamu düzeni, tahkim heyetinin yetkileri ve görevleri, tahkim usulünün işleyişi, tahkim kararlarının iptali ve icra edilmeleri.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 425

Anayasal vergilendirme ilkeleri, vergilendirme süreci, vergi ceza hukuku ve vergi yargılaması. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinin temel kavram ve kuralları.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: (LAW. 210 and LAW. 306) or consent of the instructor

LAW 418

Sermaye piyasası araçları, bunları piyasaya sürenler, halka açık şirketler, yatırımcının korunması, sermaye piyasasını düzenleyen idari düzenlemeler yükümlülüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleme yetkileri. Kıymetli kağıtlar ve şirketler hukuku, şirket finansmanı, şirket karar alma esnekliği-deregülasyon ve kıymetli kağıtlar ile ilgili düzenlemeler.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 306