LAW 313 / TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ticari sözleşmelerde daha güçsüz bir konumda olan tüketicinin hukuki sorunları özel ve kamu hukuku çerçevesinde incelenecektir.

LAW 314 / MEDYA HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ders, yazılı ve görsel-işitsel basına (medya) ilişkin hukuksal sorunları Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk bakımından ele almaktadır. Ders içeriği; yazılı ve görsel-işitsel basın (medya) hukukunun evrimi, basın hukuku ile ilgili özgürlükler ve özellikle ifade özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği ve eleştiri hakkının sınırları, basın-yayın faaliyeti, matbaacılık, hukuki ve cezai sorumluluk, radyo, televizyon ve sinema rejimi, sansür ve özdenetim, basında tekelleşme ve rekabet hukuku, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, basın meslek ilkeleri, basın çalışanları ve basın örgütleri gibi temel konulardan oluşmaktadır.

LAW 315 / ÇEVRE HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çevre Hukukunun kaynakları ve gelişimi ve anayasal temeli, temel haklar karşısında çevre hukuku, çevre zararları ve türleri, çevrenin korunması, idari yaptırımlar, çevre zararlarından doğan özel ve cezai sorumluluk ve çevre hukukunun uluslararası boyutu.

LAW 316 / HAVA HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders hava hukukunun özel hukuk kısmını içermektedir. Hava hukuna genel bir giriş yapılacak ve bu alandaki uluslararası kuruluşlar, uluslararası konvansiyonlar ve ulusal düzenlemeler gözden geçirilecektir. Hava aracı ve hava aracının milliyeti, hava aracının işletilmesi ve hava aracının işletilmesinden doğan sözleşme dışı sorumluluk konuları incelenecektir. Hava yoluyla yolcu ve yük taşıma konularının ayrıntılı olarak işleneceği bu derste, sigortaya ve sivil havacılıkta güvenliğe ilişkin konulara da değinilecektir.

LAW 322 / AMERİKAN HUKUKUNA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Amerikan hukuk sistemine giriş yapılarak, Anglo-Sakson içtihat sisteminde yasaların oluşturulması konusu da dahil olmak üzere, Amerikan federal ve eyalet mahkemelerinin örgütlenmesi ile bunların işleyişi. Amerikan toplumu açısından önemli bir hukuki prensibin anlamının ve uygulamasının içtihatlara bakılarak nasıl belirlendiğini öğretmek amacıyla, belirli sayıda ABD Yüksek Mahkemesi kararı incelenecektir.

LAW 324 / EŞYA HUKUKU II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 301

Bu derste özellikle taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti, iritfak hakları, geçit hakkı, üst hakkı, taşınmaz rehni konuları üzerinde durulacaktır.

LAW 325 / REKABET HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Rekabet Hukuku'nun temel kavramları, önem taşıyan ekonomik ve hukuki analizler, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un içeriğindeki maddi hükümler, ilgili yasal düzenlemeler ve içtihatların incelenmesi, Amerika ve Avrupa Birliği Antitröst Kanunlarına giriş, özelleştirme, franchising ve patent gibi özellik gösteren ticari faaliyetler ile Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet ilişkin hükümleri.

LAW 326 / AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa Birliği"nin kuruluşu ve "Uluslarüstü" niteliği; kurucu anlaşmalar; topluluk organları ve bunların hukuk yaratma yetkileri; topluluğun hukuk sistemi ve üye devletlerin milli hukukları ile olan ilişkisi; Türk-AB ilişkilerinin tarihi gelişimi ve Türk hukukunun Avrupa Topluluğu Hukuku karşısındaki durumu. Serbest dolaşım hakları. topluluk hukukunun rekabet, çevre korunması,yönetimde şeffaflık ve hukuka bağlılık gibi temel ilkeleri. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birlği"nin hukuki yönleri.

LAW 327 / ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası Ceza Hukuku kavramı, tarihi gelişim ve kapsamı, Uluslararası Ceza Hukuku?nun genel ilkeleri, yurt dışında işlenen suçların ulusal mahkemeler nezdinde yargılanması, ulusal mahkemeler nezdinde yabancı ceza kanununun değeri, yabancı hükümlerin infazı, uluslararası ve sınır aşan suçların kovuşturulmasında uluslararası işbirliği, uluslararası suçlar ve uluslararası ceza mahkemeleri.

LAW 328 / ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İnsan hakları konusunda temel kavramlar ve tarihsel gelişim, insan hakları konusunda sınıflandırma ve teoriler, ulusal ve uluslararası alanda (özellikle insan haklarının korunmasına ilişkin Avrupa sisteminde) insan hakları sınırlandırmaları ve aynı zamanda hukuki korunması.

LAW 338 / BORÇLAR HUKUKU III
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 205 and LAW. 206

LAW 340 / AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İç Pazar. Malların Serbest Dolaşımı. İşçilerin Serbest Dolaşımı. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. Yerleşim Serbestisi. AB`nin Uluslararası Ekonomik Antlaşmaları; DTÖ Antlaşmaları, Katılım Antlaşmaları, Gümrük Birliği, Türkiye ? AB Ekonomik İlişkiler. AB Şirketler Hukuku. AB Fikri Mülkiyet Hukuku. AB Rekabet Hukuku ? Özel Sektör; Anlaşmalar, Kararlar, Uyumlu Eylemler, Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, Yoğunlaşmaların Denetlenmesi. AB Rekabet Hukuku ? Kamu Sektörü; Devlet Yardımları. AB Kamu İhaleleri Hukuku.

LAW 341 / BANKA HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Banka ve ilişkili kavramlar, bankaların kuruluşu ve faaliyete geçmesi, bankacılık işlemleri, kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim organının yapısı, bankalara ilişkin düzen kuralları, kredi düzeni, mevduat düzeni, bankanın ağırlaştırılmış sorumluluğu.

LAW 403 / DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: LAW. 304 or consent of the instructor

Türk Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde ve genel olarak vatadaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi. Türkiye?de ikamet ve çalışma. Kanunlar ihtilafı.

LAW 407 / MİRAS HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (LAW. 105 and LAW. 205) or consent of the instructor

Mirascılık; kanuni mirasçılık; mahfuz hisse ve tenkis; ölüme bağlı tasarruflar (vasiyet ve miras mukavelesi).

LAW 409 / İCRA VE İFLAS HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (LAW. 303 and LAW. 304) or consent of the instructor

Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, icra prosedürü ve özellikleri; ihtiyati önlemler; haciz.

LAW 410 / SİGORTA HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sigorta hukukunun temel kavramları, sigorta şirketlerinin denetimi, sigorta acentaları, sigorta sözleşmesi, sigortacının hak ve yükümlülükleri, poliçe sahibi ve üçüncü kişiler.

LAW 411 / DENİZ TİCARET HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Deniz ticaret hukukunun tarihsel geçmişini de içerecek şekilde genel tanıtım, Türk deniz ticaret hukukunun kaynakları, gemi sahipliği ve rehin, gemilerin neden olduğu zararlar, ihtiyati tedbirler, deniz taşımacılığı, deniz kazaları ve diğer konular.

LAW 414 / ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Türk hukuku bakımından uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin hukuki sorunları. Ders kapsamında özellikle uluslararası satım sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, mal taşımacılığı, ödeme araçları, haksız rekabet, ürün sorumluluğu gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk ticari işletmelerin sıklıkla hukuki sorunlarla karşılaştığı alanlar incelenecektir.

LAW 416 / ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 403 or consent of the instructor

Kanunlar ihtilafı ve uluslararası usul hukuku, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi ile yabancı mahkeme kararlarının ve yabancı hakem kararlarının tanınması ve yerine getirilmesi konuları incelenecektir.

LAW 418 / SERMAYE PİYASASI HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 306

Sermaye piyasası araçları, bunları piyasaya sürenler, halka açık şirketler, yatırımcının korunması, sermaye piyasasını düzenleyen idari düzenlemeler yükümlülüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleme yetkileri. Kıymetli kağıtlar ve şirketler hukuku, şirket finansmanı, şirket karar alma esnekliği-deregülasyon ve kıymetli kağıtlar ile ilgili düzenlemeler.

LAW 420 / HUKUKTA YAZIŞMA TEKNİKLERİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrenciler ileri derece araştırma,ve temyiz mahkemesi dilekçeleri, hukuki öneri mektupları ve bildireleri gibi detaylı belgelerin hazırlanması konusunda genişletilmiş deneyim kazanacaktır.

LAW 422 / ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sınır ötesi işlemlerde bulunan kişi ve kurumların vergilendirme esasları. Türkiye?de mukim vergi mükelleflerinin yurt dışı kazançları ile dar mükellef yabancı vergi mükelleflerinin Türkiye?de elde ettikleri kazançların genel vergilendirme esasları. Uluslararası çifte vergilendirme, çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması yolları, vergi anlaşmalarının genel esasları ve yapısı. Vergi anlaşmalarının uygulanmasından kaynaklanabilecek uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları.

LAW 425 / VERGİ HUKUKU
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: (LAW. 210 and LAW. 306) or consent of the instructor

Anayasal vergilendirme ilkeleri, vergilendirme süreci, vergi ceza hukuku ve vergi yargılaması. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinin temel kavram ve kuralları.