Ders Tanımları

LAW 101

Hukukun temel kavramları; hukukun kaynakları; hukuk normlarının yorumu; hukukta metot.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 105

Medeni hukukun temel kavramları. Kişinin Hukuku. Tüzel Kişiler.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:4

LAW 112

Hukuk ve hak kavramları, bilim ile felsefe arasındaki ilişki, ahlakın hukuk üzerindeki etkisi, yorum yöntemi, hukukun amacı ve adalet idesinin tartışılması. Doğal hukuk akımı, tarihçi hukuk okulu ve hukuki pozitivizm gibi değişik akımlar; post modern hukuk akımları.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 115

Bu ders, bir meslek olarak avukatlığı tanıtmayı ve avukatlık mesleğinin hem Türkiye?de hem de diğer belli başlı hukuk sistemlerinde ne şekilde düzenlendiğini öğretmeyi amaçlamaktadır.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 206

Hukuka aykırı fiillerden kaynaklanan hukuki sorumluluk; sebepsiz zenginleşme

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 205 or consent of the instructor

LAW 104

Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri; Anayasa?nın Başlangıç hükümleri; Cumhuriyetin nitelikleri ve diğer değiştirilmez hükümler; siyasi parti kapatma rejimi; eşitlik ilkesi; temel hak ve özgürlüklerin türleri; temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma rejimi (olağan ve olağanüstü dönem); yasamanın örgütlenmesi ve milletvekilliği; yürütme (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu); yasama-yürütme ilişkileri (gensoru; meclis soruşturması; seçimlerin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi); anayasa yargısı.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: LAW. 103 or consent of the instructor

LAW 111

Roma İmparatorluğu?nun siyasi yapısı; Roma Hukukunun temelleri, tarihi ve kaynakları ile Corpus Iuris Civilis. Günümüz borçlar hukuku ve eşya hukuku kavramlarının, Roma Hukukundaki temelleri araştırılacaktır.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 114

Modern bilim açısından hukukun sosyolojik kökenine ilişkin değişik görüşler, hukuk sosyolojisinin konusu ve yöntemi, saf hukuk sosyolojisi kavramının evrimi, sosyolojik yapının hukuk sistemine etkisi. Sosyoloji biliminin kurucularından Durkheim, Weber ve Gurvitch gibi ünlü düşünürlerin hukuka ilişkin görüşleri.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 205

Borç ve borç ilişkisi kavramları ve borçlar hukukuna hâkim temel ilkeler. Sözleşme serbestisi, irade özgürlüğü, ahlâka aykırılık, borçların ifa edilmesi, temsil, borç ilişkisinin üçüncü kişilere etkisi, sözleşmesel ilişkileri düzenleyen temel esaslar.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: LAW. 105 or consent of the instructor

LAW 210

İdarenin yargısal denetimi. İdari uyuşmazlıklar; idari kararlar. İdari mahkemelerin kararları ve idari yargı usulü.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: LAW. 207 or consent of the instructor

LAW 103

Anayasa türleri; anayasanın anlamları; anayasa yapıcılığı ve asli kurucu iktidar; anayasa değişiklikleri ve türev kurucu iktidar; anayasa hukukunda yorum ve yöntem; kamu hukuku işlemlerinin yapım usulü ve yargısal denetimi (kanunlar; kanun hükmünde kararnameler; parlamento kararları; tüzükler ve yönetmelikler); egemenlik kuramları ve vekalet türleri; üniter ve federal devlet; üniter devlet ve bölgeselleşme; başkanlık rejimi; parlamenter rejim; yarı-başkanlık rejimi.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:4

LAW 106

Nişanlanma, evlenme, boşanma ve eşler arasındaki mal rejimleri ağırlıklı olmak üzere aile hukuku; çocuk hukuku.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 105 or consent of the instructor

LAW 113

Değişik alanlardaki hukuk sistemlerinin dünyadaki gelişimi ağırlıklı olarak Türk hukuk sisteminin tarihi gelişimi. Batılılaşma hareketleri içindeki hukuk reformu çalışmaları ve Cumhuriyet sonrası Batı Avrupa yasalarının resepsiyonunun ardından laik hukuk sistemine geçiş ile hukuk alanında gerçekleştirilen tarihi değişiklikler.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 201

Ceza Hukukunun tarihsel gelişmesi ve gerek birey ve gerekse toplum açısından rolü; suçun maddî ve manevî unsurları ile suç ve cezada kanunîlik ilkesi; ceza ve cezaların infazı kavramları; toplumları tehdit etmekte olan yeni gelişmelerin karşısında ceza hukukunun önemi.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:4

LAW 207

Türk idare sistemi. Yürütme organının bir parçası ve kavram olarak ?idare?nin işlevi, kuruluşu, faaliyetleri ve işlemleri, kamu malı; yargısal denetim.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: LAW. 103 or consent of the instructor