Ders Tanımları

LAW 212

Hayata karşı suçlar (kasden öldürme, taksirle adam öldürme); vücut dokunulmazlığına karşı suçlar (yaralama, organ ticareti); hürriyete karşı suçlar (tehdit, şantaj, cebir); malvarlığına karşı suçlar (hırsızlık, yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, karşılıksız yararlanma).

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 201 or consent of the instructor

LAW 301

Bu dersin amacı zilyetlik, taşınır mülkiyeti, taşınır rehni, hapis hakkı, hak ve alacak rehni, ve tapu sicili gibi konular hakkında ayrıntılı bilgi vermektir.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 105 or consent of the instructor

LAW 305

Ticaret hukukunun temel esasları. Ticari işletme ve ticari işletmeye uygulanan hükümler. Tacirlere uygulanan hükümler. Kıymetli evrak hukuku ve son gelişmeler.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 205 or consent of the instructor

LAW 313

Ticari sözleşmelerde daha güçsüz bir konumda olan tüketicinin hukuki sorunları özel ve kamu hukuku çerçevesinde incelenecektir.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 316

Bu ders hava hukukunun özel hukuk kısmını içermektedir. Hava hukuna genel bir giriş yapılacak ve bu alandaki uluslararası kuruluşlar, uluslararası konvansiyonlar ve ulusal düzenlemeler gözden geçirilecektir. Hava aracı ve hava aracının milliyeti, hava aracının işletilmesi ve hava aracının işletilmesinden doğan sözleşme dışı sorumluluk konuları incelenecektir. Hava yoluyla yolcu ve yük taşıma konularının ayrıntılı olarak işleneceği bu derste, sigortaya ve sivil havacılıkta güvenliğe ilişkin konulara da değinilecektir.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 222

Diplomatik ve konsolosluk ilişkileri, diplomatik ve konsoslosluk ayrıcalıkları ve bağışıklıkları, uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler Örgütü, devletin uluslararası sorumluluğu, uluslararası uyuşmazlıkların çözümü, yaptırımlar ve karşı önlemler, kuvvet kullanımı, terörle uluslararası mücadele, uluslararası insancıl hukuk, deniz hukuku.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 221 or consent of the instructor

LAW 304

Kanun yolları, temyiz, karar düzeltme, yargılamanın iadesi, kesin hüküm (res judicata), tahkim.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 303 or consent of the instructor

LAW 308

Ceza yargılamasının temel ilkeleri. Yakalama ve tutuklama. Muhakemenin yürüyüşü; iddia makamının yetkileri ve savunma. Duruşma hazırlık evresi; duruşma ve hüküm; kanun yolları.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: LAW. 201 or consent of the instructor

LAW 315

Çevre Hukukunun kaynakları ve gelişimi ve anayasal temeli, temel haklar karşısında çevre hukuku, çevre zararları ve türleri, çevrenin korunması, idari yaptırımlar, çevre zararlarından doğan özel ve cezai sorumluluk ve çevre hukukunun uluslararası boyutu.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 324

Bu derste özellikle taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti, iritfak hakları, geçit hakkı, üst hakkı, taşınmaz rehni konuları üzerinde durulacaktır.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 301

LAW 221

Uluslararası hukukun yapısı ve temel özellikleri, uluslararası hukukun kaynakları, ulusal hukuk ile uluslararası hukukun ilişkisi, andlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun özneleri, devlet ve tanıma, devletin yetkisi ve egemenlik, devletin yargı bağışıklığı, birey ve uluslararası hukuk, azınlıklar ve self-determinasyon hakkı.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 104 or consent of the instructor

LAW 303

Özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların adli makamlar ve tahkim yolu ile çözümlenmesi. Kanun yolları. Avukatlık mesleği ve avukatlık hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin bilgiler.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: (LAW. 206 and LAW. 205) or consent of the instructor

LAW 306

Adi şirket ve anonim şirket ve limited şirket başta olmak üzere diğer şirket türleri. Çok uluslu şirketler.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: LAW. 305 or consent of the instructor

LAW 314

Ders, yazılı ve görsel-işitsel basına (medya) ilişkin hukuksal sorunları Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk bakımından ele almaktadır. Ders içeriği; yazılı ve görsel-işitsel basın (medya) hukukunun evrimi, basın hukuku ile ilgili özgürlükler ve özellikle ifade özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği ve eleştiri hakkının sınırları, basın-yayın faaliyeti, matbaacılık, hukuki ve cezai sorumluluk, radyo, televizyon ve sinema rejimi, sansür ve özdenetim, basında tekelleşme ve rekabet hukuku, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, basın meslek ilkeleri, basın çalışanları ve basın örgütleri gibi temel konulardan oluşmaktadır.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 322

Amerikan hukuk sistemine giriş yapılarak, Anglo-Sakson içtihat sisteminde yasaların oluşturulması konusu da dahil olmak üzere, Amerikan federal ve eyalet mahkemelerinin örgütlenmesi ile bunların işleyişi. Amerikan toplumu açısından önemli bir hukuki prensibin anlamının ve uygulamasının içtihatlara bakılarak nasıl belirlendiğini öğretmek amacıyla, belirli sayıda ABD Yüksek Mahkemesi kararı incelenecektir.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3