Ders Tanımları

LAW 325

Rekabet Hukuku'nun temel kavramları, önem taşıyan ekonomik ve hukuki analizler, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un içeriğindeki maddi hükümler, ilgili yasal düzenlemeler ve içtihatların incelenmesi, Amerika ve Avrupa Birliği Antitröst Kanunlarına giriş, özelleştirme, franchising ve patent gibi özellik gösteren ticari faaliyetler ile Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet ilişkin hükümleri.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 328

İnsan hakları konusunda temel kavramlar ve tarihsel gelişim, insan hakları konusunda sınıflandırma ve teoriler, ulusal ve uluslararası alanda (özellikle insan haklarının korunmasına ilişkin Avrupa sisteminde) insan hakları sınırlandırmaları ve aynı zamanda hukuki korunması.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 341

Banka ve ilişkili kavramlar, bankaların kuruluşu ve faaliyete geçmesi, bankacılık işlemleri, kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim organının yapısı, bankalara ilişkin düzen kuralları, kredi düzeni, mevduat düzeni, bankanın ağırlaştırılmış sorumluluğu.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 409

Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, icra prosedürü ve özellikleri; ihtiyati önlemler; haciz.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: (LAW. 303 and LAW. 304) or consent of the instructor

LAW 414

Türk hukuku bakımından uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin hukuki sorunları. Ders kapsamında özellikle uluslararası satım sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, mal taşımacılığı, ödeme araçları, haksız rekabet, ürün sorumluluğu gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk ticari işletmelerin sıklıkla hukuki sorunlarla karşılaştığı alanlar incelenecektir.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 327

Uluslararası Ceza Hukuku kavramı, tarihi gelişim ve kapsamı, Uluslararası Ceza Hukuku?nun genel ilkeleri, yurt dışında işlenen suçların ulusal mahkemeler nezdinde yargılanması, ulusal mahkemeler nezdinde yabancı ceza kanununun değeri, yabancı hükümlerin infazı, uluslararası ve sınır aşan suçların kovuşturulmasında uluslararası işbirliği, uluslararası suçlar ve uluslararası ceza mahkemeleri.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 340

İç Pazar. Malların Serbest Dolaşımı. İşçilerin Serbest Dolaşımı. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. Yerleşim Serbestisi. AB`nin Uluslararası Ekonomik Antlaşmaları; DTÖ Antlaşmaları, Katılım Antlaşmaları, Gümrük Birliği, Türkiye ? AB Ekonomik İlişkiler. AB Şirketler Hukuku. AB Fikri Mülkiyet Hukuku. AB Rekabet Hukuku ? Özel Sektör; Anlaşmalar, Kararlar, Uyumlu Eylemler, Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, Yoğunlaşmaların Denetlenmesi. AB Rekabet Hukuku ? Kamu Sektörü; Devlet Yardımları. AB Kamu İhaleleri Hukuku.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 407

Mirascılık; kanuni mirasçılık; mahfuz hisse ve tenkis; ölüme bağlı tasarruflar (vasiyet ve miras mukavelesi).

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: (LAW. 105 and LAW. 205) or consent of the instructor

LAW 411

Deniz ticaret hukukunun tarihsel geçmişini de içerecek şekilde genel tanıtım, Türk deniz ticaret hukukunun kaynakları, gemi sahipliği ve rehin, gemilerin neden olduğu zararlar, ihtiyati tedbirler, deniz taşımacılığı, deniz kazaları ve diğer konular.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 418

Sermaye piyasası araçları, bunları piyasaya sürenler, halka açık şirketler, yatırımcının korunması, sermaye piyasasını düzenleyen idari düzenlemeler yükümlülüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleme yetkileri. Kıymetli kağıtlar ve şirketler hukuku, şirket finansmanı, şirket karar alma esnekliği-deregülasyon ve kıymetli kağıtlar ile ilgili düzenlemeler.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 306

LAW 326

Avrupa Birliği"nin kuruluşu ve "Uluslarüstü" niteliği; kurucu anlaşmalar; topluluk organları ve bunların hukuk yaratma yetkileri; topluluğun hukuk sistemi ve üye devletlerin milli hukukları ile olan ilişkisi; Türk-AB ilişkilerinin tarihi gelişimi ve Türk hukukunun Avrupa Topluluğu Hukuku karşısındaki durumu. Serbest dolaşım hakları. topluluk hukukunun rekabet, çevre korunması,yönetimde şeffaflık ve hukuka bağlılık gibi temel ilkeleri. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birlği"nin hukuki yönleri.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 338

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 205 and LAW. 206

LAW 403

Türk Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde ve genel olarak vatadaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi. Türkiye?de ikamet ve çalışma. Kanunlar ihtilafı.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: LAW. 304 or consent of the instructor

LAW 410

Sigorta hukukunun temel kavramları, sigorta şirketlerinin denetimi, sigorta acentaları, sigorta sözleşmesi, sigortacının hak ve yükümlülükleri, poliçe sahibi ve üçüncü kişiler.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3

LAW 416

Kanunlar ihtilafı ve uluslararası usul hukuku, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi ile yabancı mahkeme kararlarının ve yabancı hakem kararlarının tanınması ve yerine getirilmesi konuları incelenecektir.

LAW - LAW
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: LAW. 403 or consent of the instructor